Моля изберете страна и език
Harita

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 1. (1) Тази интернет-страница е собственост на Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Кастамону Ентегре Аач Санайи ве Тиджарет А.Ш.)– дружество, учредено съгласно законодателството на Република Турция, вписано в Турския търговски регистър (Търговска камара на Истанбул) под номер 103532, със седалище и адрес на управление в Република Турция, гр. Истанбул 34662, Алтунизаде, ул. „Махир Из“ № 25. 

(2) Ползвател на тази интернет-страница е „Кастамону България“ АД („Дружеството“), с ЕИК 123006579, със седалище и адрес на управление в Област Стара Загора, Община Павел баня, с. Горно Сахране, п.к. 6151, ул. „Шипченска епопея“ № 24.

Чл. 2.  Целта на тази интернет-страница е да запознае нейните посетители с основната дейност на Дружеството, неговата корпоративна структура, ценности, както и да предостави друга обща информация. 

АКТУАЛНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Чл. 3.  Дружеството ще обновява периодично информацията, достъпна в тази интернет-страница. Въпреки това, посочената информация може да не е изчерпателна, актуална или напълно точна към момента на посещение на потребителя, за което Дружеството не носи никаква отговорност. В случай че потребител желае да получи по-подробна информация от публикуваната на интернет-страницата, той може да се свърже с Дружеството посредством изпращането на писмо в свободен текст на адреса за контакти, посочен в чл. 26.

Чл. 4. Информацията, достъпна на тази интернет-страница не представлява съвет за покупка на стока или услуга, или друг финансов съвет. За избягване на съмнение, Дружеството не носи отговорност за вреди, произтичащи пряко или непряко от извършването на действия от посетител на страницата или от което и да е лице въз основа на информация, публикувана на интернет-страницата.

Чл. 5. Достъпът до тази интернет-страница е свободен и се осъществява при наличие на достъп до интернет и наличие на подходящ браузър. Отговорността на Дружеството не може да бъде ангажирана, в случай че някои или всички функционалности на интернет-страницата са недостъпни поради използването на неподходящ софтуер, браузър, крайно устройство (телефон, таблет, лаптоп и др.) или поради друга независеща от Дружеството причина.

Чл. 6. Достъпът до интернет-страницата на Дружеството е напълно безплатен. 

Чл. 7. В случай че посетител на тази интернет-страница не приеме тези Общи условия, достъпът му може да бъде ограничен и/или изцяло отказан до момента на тяхното приемане, по начина описан в тези Общи условия или на друго място в тази интернет-страница.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл. 8. Интернет-страницата на Дружеството позволява създаването на индивидуални потребителски профили без необходимост от каквото и да е заплащане.
Чл. 9. Индивидуален потребителски профил може да създаде всеки посетител на интернет-страницата като предостави две имена, електронна поща и телефон за контакт. Задължително условие за създаване на индивидуален потребителски профил е получаването на изричното съгласие на посетителя с настоящите Общи условия, запознаване с Политиката за поверителност, достъпна тук, както и с Политиката за „бисквитки“, достъпна тук.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. Дружеството гарантира, че е предприело подходящи технически и организационни мерки за осигуряването на максимална защита на предоставените от посетителите лични данни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“), Законът за защита на личните данни, насоките и практиката на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както и всяка друга относима нормативна уредба.

Чл. 11. Изчерпателна информация относно правата на субектите на лични данни, реда за тяхното упражняване, отговорността на Дружеството и компетентните органи за подаване на сигнали и жалби, може да бъде намерена в Политиките за поверителност, достъпни тук.

Чл. 12. След получено изрично съгласие за това, Дружеството има право да обработва предоставените от посетителите в интернет-страницата лични данни за целите на извършване на дейности по директен маркетинг, включително чрез изпращането на брошури, информация за промоции, каталози, бюлетини и др. 

Чл. 13. В случай че даден посетител на интернет-страницата желае преустановяването на директния маркетинг, извършван спрямо него, той следва да използва линка за отписване, съдържащ се във всяко маркетингово съобщение, изпратено по електронен път до него. Алтернативно, посетителят може да преустанови получаването на маркетингови материали и посредством изпращането на писмо в свободен текст на адреса за контакти, посочен в чл. 26 по-долу.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. Всеки посетител на интернет-страницата носи пълна отговорност за всички преки и косвени вреди, произтичащи от действия на посетителя, извършени в рамките на интернет-страницата или засягащи същата по какъвто и да е начин.

Чл. 15. Посетителите на тази интернет-страница нямат право да модифицират, копират, разпространяват или по какъвто и да е било друг начин да пренасят нейното съдържание в други мрежи и/или интернет-страници без изричното писмено съгласие на Дружеството.

Чл. 16. Посетителят е длъжен да не нарушава тези Общи условия по време на ползването на интернет-страницата. В случай на извършено нарушение, Дружеството има право да преустанови достъпа на този посетител за определен период от време или постоянно – по преценка на Дружеството според интензитета на нарушението.

Чл. 17. В случай на констатирано нарушение на тези Общи условия, по-специално по отношение на правата на интелектуална или индустриална собственост, авторските права, търговските марки, дизайните или всякакви лични, имуществени или неимуществени права на Дружеството, то има право да защити своите законни интереси по законоустановения административен или съдебен ред. 

Чл. 18. При неспазване на описаните в тези Общи условия разпоредби, посетителят е длъжен да възстанови на Дружеството всички нанесени преки и непреки вреди, в случай че има такива.

Чл. 19. Дружеството не носи отговорност, ако поради форсмажорни или други непредвидими или непреодолими обстоятелства, вън от неговия контрол, достъпът до тази интернет-страница бъде временно ограничен.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 20. Освен ако не е посочено друго, материали като изображения, снимки, визуални елементи, лога, видеоклипове, филми, звукови файлове и текст на тази интернет-страница са изключителна собственост на Дружеството.

Чл. 21. Съдържанието и материалите, достъпни в www.kastamonuentegre.com/bg-bg, включително кодът и софтуерът, всички материали в съдържанието на интернет-страницата като текст, статия, изображение, документ, снимка, видео, картина, звук, знак и други обекти, са законово защитени като обекти на авторско право и сродните му права, по силата на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички други нормативни актове в областта.

Чл. 22. Никакви материали от тази интернет-страница не могат да бъдат копирани, променяни, възпроизвеждани, препубликувани, качвани на друг компютър, разпространявани или превеждани на друг език без предварителното писмено разрешение на Дружеството.

Чл. 23. Всички текстове, статии, видео материали, изображения, снимки, звуци или други материали на тази интернет-страница могат да бъдат използвани само с предварителното писмено разрешение на Дружеството и при условие, че към тях се направи съответната препратка за авторското, сродните му права и другите права на Дружеството.

Чл. 24. Посетителите на интернет-страницата носят отговорност за получаването на необходимото съгласие преди свалянето/изтеглянето на съответния обект на авторско право от тази интернет-страница.

Чл. 25. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, породени от използването на обектите на авторско право от тази интернет-страница от страна на посетителите, включително в случаите когато информацията се отнася за данни, хардуер или софтуер.
ДРУГИ

Чл. 26. Всеки посетител може да се свърже с Дружеството чрез тел.: +359 431 628 90 или e-mail адрес: info@keas.bg.

Чл. 27. Данни за връзка с Комисията за защита на потребителите: Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет-страница: www.kzp.bg.

Чл. 28. Данни за връзка с Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/91-53-525, e-mail:  kzld@cpdp.bg, интернет-страница: https://www.cpdp.bg/.

Чл. 29. Недействителността на отделни разпоредби от тези Общи условия, не засяга валидността на останалите разпоредби.

Чл. 30. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия за използване при законодателни промени, технически изменения или поради други причини. Потребителят може да намери най-актуалните Общи условия в този раздел от интернет-страницата. Всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо потребителите незабавно след публикуване, без да е необходимо изрично уведомяване на последните. 

Чл. 31. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на интернет-страницата и информацията в нея, потребителят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и с всички последващи промени в тях за които уведомлението се извършва по реда на чл. 30, както и че е обвързан от Общите условия и ще ги спазва.

Тези Общи условия са приети от „Кастамону България“ АД и са в сила от 24.03.2023 г.