Моля изберете страна и език
Harita

Политика за устойчиво развитие

  • Ние от Kastamonu Entegre, осъзнавайки своя екологичен, икономически и социален принос и въздействия, сме възприели етичен, прозрачен, справедлив и отговорен управленски подход. 
  • В унисон с нашата цел да се превърнем в глобално разпознаваем бранд, ние се анагжираме с дейности, които да укрепят корпоративната ни структура и възприемаме устойчивото развитие като основа на растежа.
  • При определянe на нашите стратегии, ние винаги взимаме под внимание очакванията и мнението на нашите партньори, като по този начин изграждаме силна връзка с тях и гарантираме удовлетвореността им.
  • Придържаме се към практики с фокус върху служителите, като взимаме под внимание техните очаквания и нужди и по този начин създаваме позитивна и по-ефективна работна среда.
  • В допълнение към усилията ни да подсигурим здравето и безопасността на нашите служители, ние се стараем да допринасяме и за тяхното обучение и развитие.
  • Съгласно възприетия от нас отговорен подход за закупуване, ние извършваме доставките на суровини въз основа на принципите за устойчиво управление на горите. Подкрепяме инциативи, отговарящи на този модел и допринасяме за тяхното успешно развитие.
  • Чрез иновации и научноизследователска и развойна дейност, ние разработваме и произвеждаме продукти, които създават качествени, екологични и здравословни жилищни пространства, чрез използването на най-съвременни технологии.
  • Ние уважаваме правата на човека и насърчаваме философията за равни възможности за всички.
  • Обръщаме внимание на енергийната и водната ефективност и в унисон с това наше разбиране, разработваме иновативни проекти за енергия от възобновяеми източници.
  • Чрез създаването на заетост и икономическа стойност, ние допринасяме за благосъстоянието на местните общности в географските райони, в които осъществяваме дейност.