Моля изберете страна и език
Harita

Околна среда

Ние изграждаме нашата система за управление на околната среда в съответствие с нашите цели, за да дадем своя принос и да сведем до минимум отпечатъка, който оставяме върху околната среда. Всички наши производствени линии са сертифицирани по международния стандарт ISO 14001:2015 - Системи за управление по отношение на околната среда. В рамките на възприетата политика по опазване на околната среда ние извършваме анализ и оценка на риска за околната среда на всички наши процеси и предприемаме необходимите предпазни мерки срещу тези рискове, които считаме за опасни. Съобразно получените резултати, създаваме планове за действия и определяме областите за подобрение, за да увеличим максимално ефективността си.

Устойчиво управление на горите

Горите са най-ценният природен ресурс в света заради своите социални и екологични функции. Най-важният фактор за устойчиво управление на горите е да се осигури тяхното икономическо, социално и екологично управление. Както всяко друго живо същество, дърветата се раждат, растат, съзряват, стареят и умират. Дейностите по поддръжка на горите спомагат да се  идентифицират дърветата, които са достигнали края на своя жизнен цикъл или тези предвидени за ползване и въз основа на техния вид, биологична структура, както и други показатели и посредством различни техники се предвиждат и извеждат различни видове сечи подходящи за съответния начин на стопанисване на горските насаждения, съгласно предвидените мероприятия в лесоустройствените планове и програми. Суровините, използвани в нашите предприятия, се състоят от материали, получени по време на възстановителните и поддържащи дейности, извършвани за устойчивото управление на нашите гори. В Kastamonu Entegre ние преработваме тези суровини и ги превръщаме в продукти с икономическа стойност, като в същото време се уверяваме, че горите се поддържат в добро състояние.

През 2019 г. засадихме 92 000 бр. тополи върху 864 дка земя, предназначена за интензивно дървопроизводство , която наехме за 32 години в гр. Пловдив, България. Целта ни е да засадим допълнително 20 000 фиданки до края на 2022 г., за да разширим проекта, като достигнем до 97 700 общ брой залесени фиданки.

Дървесината е основната суровина за нашите производствени операции и като част от нашите стратегии за опазване на баланса в природата, ние се грижим да я набавяме от устойчиви източници и да използваме материала ефективно. 

Кастамону България АД управлява производството си с уважение към околната среда и напълно осъзнава своите социални отговорности, като е повишила своята екологична чувствителност придобивайки сертификат на FSC® Forest Stewardship Council® (FSC® C112488). Сертификатът FSC® удостоверява, че суровините използвани в производството са добити от гори, които се стопанисват отговорно и други контролирани източници, като това се проверява и удостоверява от независим сертификационен орган. Кастамону България АД може да предложи FSC® - сертифицирани продукти по заявка на клиента.

Вземайки под внимание факта, че дървесината е основната суровина за нашата индустрия и е 100 процента рециклируема, през 2017 г. kastamonu Entegre стартира сериозна инвестиция в Италия. Производството на плоскости от дървесни частици в Италия работи с рециклирани материали. Закупихме съоръжението за производство на плоскости от дървесни частици от Gruppo Trombini и го въведохме в експлоатация през 2018 г. след като направихме необходимите подобрения.

Борба срещу промените в климата и управление на енергията

Промените в климата се превърнаха в глобален проблем с негативни последици по цялата планета, застрашавайки живота, биоразнообразието и социално-икономическите системи. Осъзнавайки нашите отговорности в обхвата на Действия в областта на климата, основна цел на ООН за устойчиво развитие, ние работим усърдно върху управлението на въглеродните емисии и енергията.

Намаляването на количеството CO2, отделяно в атмосферата в резултат на използването на дървесина, е един от ключовите показатели за приноса на нашата индустрия в борбата с изменението на климата. Съществуват два начина за намаляване на количеството CO2, изпускан в атмосферата: намаляване на емисиите или улавяне и съхраняване на съществуващия CO2. Дървото е уникално в способността си да постига и двете. Дърветата абсорбират CO2 и отделят O2. Едно дърво абсорбира средно един метричен тон въглероден диоксид на един кубичен метър растеж и произвежда 0,7 метрични тона кислород в замяна. Този процес, обаче, продължава до момента в който дървото достигне зрялост, когато то спира да съхранява CO2. Умиращите дървета, от друга страна, започват да освобождават погълнатите запаси обратно в атмосферата. Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост заявява, че устойчивото управление на горите и прочистването на стари дървета ще позволи съхранения въглероден диоксид да бъде задържан в произведените продукти. Производството на плоскости от дървесни частици също подпомага този цикъл, тъй като използва добитата дървесина като суровина.

Управление на водите

В нашия свят, където природните ресурси бързо се изчерпват, ние предприемаме всяка стъпка с отговорността да консумираме тези ресурси ефективно и съзнателно. За нас минимизирането на потреблението на вода и повторното ѝ използване в нашите производствени процеси е основен приоритет.

За да съблюдаваме представянето си в тази област, ежегодно преизчисляваме потреблението на вода за всяко наше подразделение. Грижим се да използваме отпадъчните води повторно, за да намалим използването на природни ресурси. Отпадъчните води, които рециклираме всяка година, се равняват на потреблението на вода от приблизително 5000 души. Продължаваме да фокусираме усилията си в тази насока.

Ние пречистваме и изхвърляме отпадъчните води, генерирани в нашите съоръжения, в съответствие със съответното законодателство. Нашите предприятия са оборудвани със системи за химическа и биологична обработка, работа на които непрекъснато се наблюдава и проследява.

Управление на енергията

В допълнение към използването на възобновяеми суровини в нашето производство, ние се фокусираме върху увеличаването на дела на възобновяемата енергия в общото ни потребление. Ние следим внимателно всички новости в тази област и се опитваме да се възползваме от всички възможности.

Ние се стремим да инсталираме слънчеви електроцентрали във всички наши производствени съоръжения до 2030 г. в допълнение към вече работещата в Адана. Инсталацията за биомаса в Гебзе преобразува отпадъците, които не са подходящи за производство или рециклиране, в екологично чиста електрическа и топлинна енергия. Плануваме да инсталираме подобни съоръжения и в други наши локации. До края на 2022 г. ще сме реализирали 30 процента от тези инвестиции с бюджет от 50 милиона долара. Целта ни е да завършим останалите 70 процента през следващото десетилетие. В резултат на тези инвестиции ние ще можем да генерираме енергия, достатъчна за захранване на 260 000 домакинства годишно. 

Управление на отпадъците 

Нашата система за управление на отпадъците се фокусира върху намаляването на отпадъка при източника, както и върху сортирането, събирането, ссъхраняването, унищожаването и рециклирането, на възможно най-големи количества, в подкрепа на кръговата икономика. На първо място се стремим да предотвратим генерирането на отпадъци. Ако това не може да бъде  избегнато, ние се стремим да сведем количествата им до минимум. Следващата опция е повторно използване на отпадъците, а ако това не е възможно, рециклиране и оползотворяване на генерираната енергия. Всички останали отпадъци, чието генериране не може да бъде избегнато или не могат да бъдат повторно използвани или рециклирани в съответствие със законодателството в областта на околната среда по начин, който не представлява вреда за здравето на хората или околната среда, се унищожават. Ние организираме обучения за управление на отпадъците за всички наши служители като част от нашата система за управление на околната среда.