Моля изберете страна и език
Harita

Системa за управление на здравето и безопасността при работа

При всички наши работни дейности, ние спазваме изискванията на стандарт ISO 45001 - “Система за управление на здравето и безопасността при работа“ и всички действащи правила, разпоредби, законови и нормативни изисквания. Извършваме анализ и оценка на риска за здравето и безопасността на всички работни места в предприятието и предприемаме действия за тяхното идентифициране, контролиране и поддържане под допустимите норми, в съответствие със законa. Извършвайки дейности, при които рискът за здравето и безопасността не може да бъде избегнат, ние се грижим за нашите работници и служители като ги обезпечаваме с всички небходими лични предпазни средства, отговарящи на европейските стандарти.

Политика по здравословни и безопасни условия на труд

Ние от Kastamonu Entegre определяме човешкия капитал като най-ценен актив. Ангажирани в производството на различни продукти, дружеството се стреми да осигурява здравословни и безопасни условия на труд, както и да управлява рисковете от пожар и трудови злополуки и да предотвратява или намалява евентуални последващи загуби. 

За постигане на тази цел, ние се ангажираме:

  • Да спазваме всички приложими нормативни изисквания по отношение на Здравословни и безопасни условия на труд;

  • При внедряване на нов продукт, процес или съоръжение след проектирането им, те да бъдат в обхвата на Системата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Да определим рисковете, които влияят неблагоприятно на здравето и безопасността на работещите и да оценим възможностите за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания;
  • Да разработим системи за минимизиране на загубите от злополуки и аварии, които биха възникнали по време на работа;
  • Да запознаем нашите служители, посетители и изпълнители с правилата и мерките за осигуряване на безопасност на територията на дружеството;
  • Да провеждаме периодично обучения с цел осъзнаване на важността от Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Да поемаме ангажимент за повишаване на ефективността и непрекъснатото подобряване на Системата за здравославни и безопасни условия на труд;
  • Да консултираме служителите и насърчаваме тяхното участие при управление на дейности, свързани със здравето и безопасността при работа;

Добри практики в областта на здравето и безопасността при работa

  • Система за одит: Ние извършваме годишни одити във всички отдели и производствени участъци и идентифицираме възможностите за подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работa;
  • Имаме внедрена системата за почти инцидент, която ни помага да предотвратяваме леки и тежки наранявания чрез обратна връзка от служителите. Извършваме анализи за откриване на първопричините в случай на опасност или наранявания на служителите и предприемаме действия за тяхното отстраняване;

 Запазването на здравето и работоспособността на служителите е наш основен приоритет.